Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคาที่นั่งรอตรวจ คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) แบบเลขที่ ๐๙๓/๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นสำหรับเก็บเวชภัณฑ์ยา (Pharmaceutical refrigerator) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการชุดป้องกันตนเอง Cover all ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ครั้งที่ 2)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดตรวจหาการกลายพันธ์ของยีนส์ EGFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่น Hematocrit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟทำหัตถการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ถุงเก็บเลือดแบบ ๔ ถุง (Quadruple blood bag) จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ถุงเก็บโลหิต จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมระบบปัญญาดิษฐ์ จำนวน ๑ คัน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องนึ่งไอน้ำร้อนระบบอัตโนมัติ ระบบสูญญากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 930 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม (Mo-๙๙Tc-๙๙m Radionuclide Generator) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีกกันนก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ สารกัมมันตรังสีไอโอดีน-๑๓๑ (Radioiodine-๑๓๑) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Coiled tube จำนวน ๗,๘๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Single Front Loading ๒๐๐ ml จำนวน ๒,๕๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมอัตราการไหลออกซิเจน Oxygen flow meter ชนิด ๑ ทาง (๑๕ ลิตร) จำนวน ๕ ชุด

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกในเลือด จำนวน ๑๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๗,๑๐๐ Reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบริจาคเกล็ดเลือด พร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดชนิดเปลี่ยนเข็มได้ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Cuff Pressure จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Laryngoscope จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องปั่น Hematocrit จำนวน ๑ เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดส่องหลอดลม (Laryngoscope LED) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดส่องหลอดลม (Laryngoscope LED) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงเฟาร์เวอร์แบบ ๒ ไก จำนวน ๓ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยกระบอกฉีด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนโฟมอัดยางพารา จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผสมอากาศและเปอร์เซ็นออกซิเจน Oxygen Blender จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบภายนอก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่น Hematocrit จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ คลิปพลาสติกใส่เด็กทารก จำนวน ๑ อัน วิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดตรวจหู ตา คอ จมูก จำนวน ๑ ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดของเหลวแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (O๒ sat) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิดแบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ syringe pump (เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องตู้อบกายอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพร้อมติดตั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างอาคารพื้นที่งานซักฟอก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPECT/CT) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPECT/CT) จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงขยะแดง 33 * 33 นิ้ว (พิมพ์โลโก้ตามประกาศ) จำนวน 14,000 กิโลกรัม ด้วยวิธี e-bidding พร้อมเอกสารประกวดราคา,คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Covid ๑๙ จำนวน ๔๘,๐๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยาตรวจความเป็นกรด-ด่าง แก๊สในเลือด จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว จำนวน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047379804)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม (Mo-๙๙Tc-๙๙m Radionuclide Generator) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ สารกัมมันตรังสีไอโอดีน-๑๓๑ (Radioiodine-๑๓๑) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงขยะแดง 33*33 นิ้ว(พิมโลโก้ตามประกาศ) จำนวน 14,000 กิโลกรัม

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสบู่เหลวล้างมือ ขนาด 1,000 ml จำนวน 6,000 ขวด

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องนึ่งไอน้ำร้อนระบบอัตโนมัติ ระบบสูญญากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 930 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565 (แผนกลางปี)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดป้องกันตนเอง Cover all จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาว ชนิด CD4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส HPV จำนวน ๔๐,๐๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ในบรรยากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นฉีดยาสแตนเลส จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นแช่เลือด จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันรังสีในห้องผ่าตัด จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการไฟส่องทำหัตถการ (Operating lamp) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูสำหรับผู้พิการที่สูญเสียการได้ยิน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037501460)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดสารละลายชีวเคมี ชนิด SOLIScript ๑ step Probe จำนวน ๑๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจ Hb A๑C จำนวน ๑๑,๐๐๐ reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน ๖๑,๔๒๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารโภชนศาสตร์ของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะโดยการเสนอราคา จ้างฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส ชั้น ๒ และ ๓ อาคารสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะโดยการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (เด็กเล็ก) อาคาร ๖ ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะโดยการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (เด็ก โต) ชั้น ๓ อาคาร ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะโดยการเสนอราคา จ้างเชื่อมระบบระบายน้ำฝนกับท่อระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะโดยการเสนอราคา จ้างฝาปิดรางระบายน้ำฝน อาคาร ๒ และ อาคาร ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะโดยการเสนอราคา จ้างทำฝาปิดรางระบายน้ำฝนระหว่างอาคาร ๑๐ และอาคาร ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะโดยการเสนอราคา ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะโดยการเสนอราคา จ้างงานเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะโดยการเสนอราคา จ้างปรับปรุงประตูห้องพิเศษ อาคาร ๔ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะโดยการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูระบบอัตโนมัติ ชั้น ๑,๒,๓,๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะโดยการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูระบบอัตโนมัติ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงหลังคากันสาด แบบเลขที่ ๐๕๖/๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงหลังคากันสาด แบบเลขที่ ๐๗๕/๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงหลังคากันสาด แบบเลขที่ ๐๖๓/๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงหลังคากันสาด แบบเลขที่ ๐๗๓/๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ร่างประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว จำนวน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047379804)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ บรรจุท่อ จำนวน 231 ท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047378547)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ แก๊สออกซิเจน บรรจุท่อ จำนวน 6,000 ท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047379198)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดอุปกรณ์กระตุ้นหัวใจถาวร (Pacemaker) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องนึ่งไอน้ำร้อนระบบอัตโนมัติ ระบบสูญญากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 930 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565 (แผนกลางปี)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างอาคารพื้นที่งานซักฟอก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเครื่องเติมอากาศและฟอกอากาศ อาคาร 12/1และอาคาร 12/3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPECT/CT) จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุ ๑๘๗ ลิตร

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุ ๑๘๗ ลิตร

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุ ๑๘๗ ลิตร

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคาร ATK จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว (Tharoco-lumber pedicular screw system) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 60 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยิงสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจพิเศษ Sleep lab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดยางรัดหลอดเลือดโป่งพองระบบทางเดินอาหาร MULTI-BAN LIGATOR จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาแช่ฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจ OPA ชนิดน้ำ (สำหรับเครื่องล้างSCOPE) จำนวน 300 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต (Hemoculture) จำนวน ๔๕,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดจำแนกและทดสอบความไวของยาต่อสารต้านจุลชีพ จำนวน ๕,๕๐๐ แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Covid ๑๙ จำนวน ๔๘,๐๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ร่วมกับกระดูกเทียม ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อตัวกรองเลือดผู้ใหญ่ Acute HD Low Flux (Membrane = Synthetic) จำนวน ๓,๐๐๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กกำลังสูง ขนาด 1.5 เทสล่า พร่อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกในเลือด จำนวน ๑๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy Device) จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลาดจอดพาหนะ พร้อมที่ล้างรถ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guidwire) ชนิด Elastinite จำนวน ๔๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออตาร์ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (IABP) จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนนำเข้าหลอดเลือดทางแขน (Transradial Introducer Sheath) จำนวน ๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักเจ้าหน้าที่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Guiding Catheter) จำนวน ๕๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูสำหรับผู้พิการที่สูญเสียการได้ยิน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อสบู่เหลวล้างมือ ขนาด 1,000 ml. จำนวน 6,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงขยะแดง 33x33 นิ้ว(พิมพ์โลโก้ตามประกาศ) จำนวน 14,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับหน่วยงานไตเทียม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ถุงเก็บโลหิต จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ถุงเก็บเลือดแบบ ๔ ถุง (Quadruple blood bag) จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศร่างวิจารณ์ TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Covid ๑๙ จำนวน ๔๘,๐๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง อาคาร คสล.สูง 8 ชั้น พร้อมอาคารห้องเครื่องสูง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 12,840 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักผู้ป่วยใน 300 เตียง อาคาร คสล. สูง 8 ชั้น พร้อมอาคารห้องเครื่องสูง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 12,840 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

By |

รายละเอียด
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EKG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะติเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือตรวจโรคทั่วไป (Non-Sterile Examination Glove) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการข้อต่อ 3 ทางสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือด (Sterile Three-way Stopcocks) จำนวน 100,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการถุงมือศัลยกรรม ไม่มีแป้ง (Sterile Glove Powder) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการถุงมือไนไตร ขนาดยาว 9 นิ้ว (Non-Sterile Nitrile Gloves Powder Free) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ (Sterile Syringe) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการถุงรองรับอุจจาระปล่อยทิ้งได้ มีแป้นรอง (Ostomy Pouches Drainable with Base Plate) จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Covid ๑๙ (แบบตรวจเร็ว) จำนวน ๓,๖๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศการจัดซื้อแผนเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพร้อมติดตั้งระบบ

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ร่วมกับกระดูกเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ รายการ ชุดผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม (Mo-๙๙/Tc-๙๙m Radionuclide Generator) จำนวน ๔๐ ชุดด้วยวิธี (e-bidding) ประจำปี ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาอาคารจอดรถอเนกประสงค์ งานยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า ร่วมกับกระดูกเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวแบบเส้นผ่าศูนย์กลาง Rod แบบกว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ สารกัมมันตรังสีไอโอดีน-๑๓๑ (Radioiodine-๑๓๑) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธี (e-bidding) ประจำปี ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจหาระดับสารชีวเคมีและฮอร์โมน สารก่อม ะเร็งในเลือดและสารคัดหลั่ง อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ฮอร์โมนและสารก่อมะเร็ง จำนวน ๕๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดสารละลายชีวเคมี ชนิด SOLIScript ๑ step Probe จำนวน ๑๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดยางรัดหลอดเลือดโป่งพองระบบทางเดินอาหาร MULTI-BAN LIGATOR จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027371593)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแช่ฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจ OPA ชนิดน้ำ (สำหรับเครื่องล้างSCOPE) จำนวน 300 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027361343)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกในเลือด จำนวน ๑๑ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine analysis) จำนวน ๔๘,๖๐๐ Reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๗,๑๐๐ Reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจ Hb A๑C จำนวน ๑๑,๐๐๐ reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจวัด Electrolyte จำนวน ๒๙,๗๙๘ reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อชนิดหนา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน ๖๑,๔๒๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ระบบพลาสมา (Hydrogen Peroxide Gas Plasma) จำนวน 5,825 รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ชั้น (Sterile Gauze 3" x 4" x 8 ply.) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับชนิดสะอาด ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ชั้น บรรจุ 100 ชิ้น/ซอง (Non-Sterile Gauze 3"x4"x8 ply.,100 Piece/Pack) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปอดเทียมชนิดเมมเบลน (Membrane oxygenator with reservoir) จำนวน 75 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลานจอดพาหนะ พร้อมที่ล้างรถ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงหลังคาอาคารจอดรถอเนกประสงค์ งานยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการหน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ (Surgical Mask ๓ ply) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเข็มฉีดยาปลอดเชื้อ (Hypodermic Needle) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการถุงมือทำหัตถการทั่วไป จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเข็มให้สารละลาย (Intravenous Catheter) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเฝือกปูนปลาสเตอร์ (Plaster Slab) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดเก็บตัวอย่างชนิด Viral transport media (VTM) จำนวน ๖๐,๐๐๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศร่างวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาวัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ห้อง Sever จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต (Hemoculture) จำนวน ๔๕,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดจำแนกและทดสอบความไวของยาต่อสารต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน ๕,๕๐๐ แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบคอสั้น (Cementless Bipolar Hip prosthesis with shrot neck)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการชุดให้น้ำเกลือ (Intravenous Set) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต โยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง Suction ใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดสกัดสารพันธุกรรม Viral DNA & RNA Extraction kit (Covid ๑๙) จำนวน ๓๒,๐๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูสำหรับผู้พิการที่สูญเสียการได้ยิน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง และกำจัดเม็ดเลือดเพื่อการรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์เรื่อง เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสำลีแอลกอฮอล์ บรรจุ 8-10 ชิ้นต่อแผง (Sterile Alcohol Cotton Ball 8-10 piece/pack) จำนวน 180,000 แผง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับผูกมัดเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ ผลิตจากวัสดุชิ้นเดียว (single Piece IOL) จำนวน 560 ชิ้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้ตัดต่อลำไส้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดชนิด Hemolock จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ระกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยา SARS Coronavirus ๒ Ag จำนวน ๒๙,๐๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวหอมมะลิ บรรจุ 50 ก.ก./กระสอบ ด้วยวิธีคัดเลือก ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง อาคาร คสล. สูง ๘ ชั้น พร้อมอาคารห้องเครื่องสูง ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒,๘๔๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง และกำจัดเม็ดเลือดเพื่อการรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องดักฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อตัวกรองเลือดผู้ใหญ่ Acute HD Low Flux (Membrane = Synthetic) จำนวน ๓,๐๐๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์ (Scanner) สำหรับจัดเก็บเอกสารผู้ป่วยใน พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวแบบเส้นผ่าศูนย์กลาง Rod แบบกว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดสายยางดูดเสมหะระบบปิด ขนาด 14 French (Closed Suction Set 14 French) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือศัลยกรรม ไม่มีแป้ง (Sterile Glove Powder Free) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซองอบแก๊ส Tyvek Pouch) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Guiding Catheter) จำนวน 500 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออตาร์ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ ( IABP ) จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนนำเข้าหลอดเลือดทางแขน (Transradial Introducer Sheath) จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (Cath lab) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guidewire)ชนิด Elastinite จำนวน 400 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง อาคาร คสล. สูง ๘ ชั้น พร้อมอาคารห้องเครื่องสูง๑ ชั้นฯ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (Cath lab) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า ร่วมกับกระดูกเทียม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ มีหัวเข็ม ขนาดบรรจุ ๑ มล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม บรรจุ ๕๐๐ แผ่น/รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ (Sterile Syringe) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาระดับสารชีวเคมีและฮอร์โมน สารก่อมะเร็งในเลือดและสารคัดหลั่ง อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ฮอร์โมนและสารก่อมะเร็ง จำนวน ๕๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ เม็ดแร่อิริเดียม จำนวน 3 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมู) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตู้อบกายอุปกรร์เสริมอุปกรณ์เทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ระบบพลาสมา (Hydrogen Peroxide Gas Plasma) จำนวน 5,825 รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017093007)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนบน ชนิดมีหัวกสรูพยุง ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้บรรทุกสินค้าชนิดแห้ง และลิฟท์ยกของด้านท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงรองรับอุจจาระปล่อยทิ้งได้ มีแป้นรอง (Ostomy Pouches Drainable with Base Plate) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือตรวจโรคทั่วไป (Non-Sterile Examination Glove ) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว แบบหัวสกรูสูง ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้าแบบกว้าง ร่วมกับกระดูกเทียม ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง และกำจัดเม็ดเลือดเพื่อการรักษา

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกในโพรงกระดูกส่วนต้นของต้นขา ชนิดยึดกระดูกส่วนปลายแบบมั่นคง ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ ของงานซักฟอก จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ artificial tear eye drop ๑๕ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการข้อต่อ 3 ทางสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือด (Sterile Three-way Stopcocks) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา Silent Hood MD, HEPA Filter Size : 1210 x 600 x 110 mm. พร้อมติดตั้ง หุ้มฉนวน วัดลมวัดฝนหลังติดตั้ง จำนวน 76 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องทำความชื้น Humidifier ๘๕๐ fisher (สำหรับ high flow) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง Syrin Driver จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ คลิปพลาสติกใส่เด็กทารก จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ชั้น (Sterile Gauze 3" x 4" x 8 ply.) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายดูดเสมหะ (Suction Catheter) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 25 เครื่อง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของเลือด

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Central Venous Cathter) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับชนิดสะอาด ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ชั้น บรรจุ 100 ชิ้น/ซอง (Non-Sterile Gauze 3"x4"x8 ply.,100 Piece/Pack) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อปอดเทียมชนิดเมมเบลน (Membrane oxygenator with reservoir) จำนวน 75 ชิ้น

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร (Irrigated Disposable Syringe 50 ml.) จำนวน 2,000 กล่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือไนไตร ขนาดยาว 9 นิ้ว (Non-Sterile Nitrile Gloves Powder Free) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มให้สารละลาย (Intravenous Catheter) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายต่อชุดให้สารน้ำพร้อมข้อต่อฉีดยาชนิดไม่มีเข็ม (needless connector with extension) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือทำหัตถการทั่วไป จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (ไก่) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไข่ไก่ เบอร์ 2 จำนวน 440,000 ฟอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ งาน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนังจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องบีบเค้นเป็นระยะด้วยลม (Intemittent Pneumatic Compressionr) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เสื้อตะกั่วป้องกันรังสี น้ำหนักเบา จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นฟิล์มใสปิดแผลกันน้ำปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ิอเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสำลีแอลกอฮอล์บรรจุ 8-10 ชิ้นต่อแผง (Sterile Alcohol Cotton Ball 8-10 piece/pack) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่่ใช้สารยึดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อชนิดหนา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบคอสั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้อุ่นสารละลายน้ำเกลือ ขนาด 15 คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสด้วยเทคนิค ทางอณูชีวโมเลกุล จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการหน้ากากอนามัย ผู้ใหญ่ (Surgical Mask ๓ ply) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดเก็บตัวอย่างชนิด Viral transport media (VTM) จำนวน ๖๐,๐๐๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 2 รายการ ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือ ผสมเอนไซม์และสารทำลายเชื้อ (Enzymatic Detergent with Disinfectant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้บรรทุกสินค้าชนิดแห้ง และลิฟท์ยกของด้านท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดสกัดสารพันธุกรรม Viral DNA & RNA Extraction kit (Covid ๑๙) จำนวน ๓๒,๐๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวแบบหัวสกรูสูง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่่องเจาะกะโหลกศรีษะชนิดใช้กำลังลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูโอโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบมีล้อเลื่อนพร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องก๊าซไนตรัสออกไซด์ในบรรยากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องชั่งน้ำหนักโลหิต จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของเลือด (M๑๑๙๑BL)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ สายวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของเลือด (M๑๑๙๑BL)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องมือต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ิอเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดให้น้ำเกลือ (Intravenous Set) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ิอเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มฉีดยาปลอดเชื้อ (Hypodermic Needle) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบนเดอร์ลาร์ บรรจุ 2.5 กิโลกรัม/ถุง จำนวน 960 ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยา SARS Coronavirus ๒ Ag จำนวน ๒๙,๐๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับผูกมัดเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อไส้ตัดต่อลำไส้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเฝือกปูนปลาสเตอร์ (Plaster Slab) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e – bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดสายยางดูดเสมหะระบบปิด ขนาด 14 French (Closed Suction Set 14 French) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเสื้อกาวน์พลาสติกแขนยาวชนิดครึ่งตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ มีหัวเข็ม ขนาด 1 มิลลิลิตร (Disposable Syringe with Needle 1 ml.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นปิดแผล ชนิดม้วน ขนาด 10 ซม. ยาว 10 เมตร (Roll Transparent 10 cms. X 10 m.)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นเม็ดเลือดเม็ดแดงอัดแน่น จำนวน ๔ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้าแบบกว้าง ร่วมกับกระดูกเทียม (Cervical locking plate type widening plate with PEEK) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติเพื่อการบริจาคเกล็ดเลือด พร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดชนิดเปลี่ยนเข็มได้ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการซองอบแก๊ส (Tyvek Pouch) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการหน้ากากกรองอนุภาค (N 95) จำนวน 800 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอลในช่องปาก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ KVA พร้อมระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยาตรวจความเป็นกรด-ด่าง แก๊สในเลือด จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมู) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อถุงขยะแดง 33x33 นิ้ว(พิมพ์โลโก้ตามประกาศ) จำนวน ๑๔,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสบู่เหลวล้างมือ ขนาด 1000 ml จำนวน 6,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถเข็นชนิดนนอน จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับธนาคารเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจางจง ปีงบประมาณ 2565

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตามุมกว้างชนิดสัมผัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาระดับสารชีวเคมีและฮอร์โมน สารก่อมะเร็งในเลือดและสารคัดหลั่ง อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ฮอร์โมน และสารก่อมะเร็ง จำนวน ๕๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดโลหะดามกระดูกในโพรงกระดูกส่วนต้นของต้นขา ชนิดยึดกระดูกส่วนปลายแบบมั่นคง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ (Medical Vacuum Pump) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องตรวจทารกในครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา จ้างย้ายระบบถังเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและย้านแนวสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง อาคาร 6 ชั้น 3,4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง อาคาร1 ชั้น 2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างรื้อถอนทำลาย อาคาร 1,3,5,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับกลุ่มงานไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดจำลองปฏิบัตืการบันทึกผลและอ่านความผิดปกติของปากมดลูก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

By |

รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อไข่ไก่สด เบอร์ ๒ จำนวน ๔๔๐,๐๐๐ ฟอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (ไก่) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
(ร่างวิจารณ์) ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมู) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอนทำลาย อาคาร ๑,๓,๕,๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม บรรจุ ๕๐๐ แผ่น ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาขนขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำรายตึก 1,3,5,7

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ KVA พร้อมระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา Silent Hood MD, HEPA Filter Size : 1210 x 600 x 110 mm. พร้อมติดตั้ง หุ้มฉนวน วัดลมวัดฝนหลังติดตั้ง จำนวน 76 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา Silent Hood MD, HEPA Filter Size : 1210 x 600 x 110 mm. พร้อมติดตั้ง หุ้มฉนวน วัดลมวัดฝนหลังติดตั้ง จำนวน 76 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์สำหรับห้องสวนหัวใจ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ รายการ แก๊สทางการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 9 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ Implant พิเศษ จำนวน 16 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูสำหรับผู้พิการที่สูญเสียการได้ยินระดับ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ น้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ระบบพลาสมา(Hydrogen Peroxide Gas Plasma ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย (ห้องผ่าตัด) จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการยิงสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย (งานซักฟอก) จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการ เบนเดอร์ลาร์ บรรจุ 2.5 กิโลกรัม/ถุง จำนวน 960 ถุง ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไข่ไก่สด เบอร์ 2 จำนวน 440,000 ฟอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (ไก่) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการ ข้าวหอมมะลิ บรรจุ 50 ก.ก./กระสอบ ด้วยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมู) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2565

By |

รายละเอียด
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ (สอง) รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจแบบ SCBA T8๘๐๐๐ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง งบประกันสังคม 50% ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนส่ง กำจัดขยะติดเชื้อ ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ (กล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา Silent Hood MD HEPA Filter Size 1210 x 600 x 110 mm. พร้อมติดตั้ง หุ้มฉนวน วัดลมวัดฝนหลังติดตั้ง จำนวน 76 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ๒ หัวตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสหกรรม ขนาด 400 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพแลลดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงในเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษา Silent Hood MD HEPA Filter Size 1210 x 600 x 110 mm. พร้อมติดตั้ง หุ้มฉนวน วัดลมวัดฝนหลังติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๔ ภาษา(ไทย-กัมพูชา-อังกฤษ-เมียนมาร์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ คาสเซ็ทโฮลเดอร์ แบบตั้งพื้น (chest stand) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ Finger จำนวน ๒๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Vital Sing monitor จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมอัตราการไหลออกซิเจนพร้อมกระปุกน้ำ (Oxygen Flowmeter) ชนิด ๒ ทาง (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้น หรือต่ำลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองพลาสม่า จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องทูนิเก้แบบติดผนังใช้ในการรัดห้ามเลือดและใช้กับสว่านลมในการเจาะขยายโพรงกระดูก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้ว รพ.สต.(รั้วลวดหนาม) รพ.สต.สลักได จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตและบริเวณรอบอาคาร รพ.สต.บ้านอาลอ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ รถฉีดยาสแตนเลส จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซม Collimator Clamp Asm Symbia LRTP จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ซื้อออกซิเจนเหลว ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดเสมหะชนิดต่อเนื่อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนลม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ๒ ชุด จำนวน ๑ รายการ (จำนวน ๔๒๘,๔๐๐ รายงานผลการทดสอบที่สมบูรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์สำนักงานชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ แบบ Network ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วลวดหนาม 12 เส้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงในเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด

By |

รายละเอียด
เรื่อง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้น หรือต่ำลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม้่ใช้สารยึดกระดูก แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบคอสั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดพกพา จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๙ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมอัตราการไหลออกซิเจน Oxygen Flowmeter ชนิด ๑ ทาง (๑๕ ลิตร) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถเข็นชนิดนอน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านม LORAD Selenia (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ขนาดบรรจุ ๕๐ มิลลิลิตร (Irrigated Disposable Syring ๕๐ ml.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองพลาสมา จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ สายฉีดสารทึบรังสี (coiled tube) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีรักษา (Linac) (รวมอะไหล่ทุกรายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นปิดแผล ชนิดม้วน ขนาด 10 ซม. ยาว 10 เมตร (Roll Transparent 10 cms. X 10 m.) จำนวน 6,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Suction Pipeline พร้อมขวด Suction ขนาด ๑๒๐๐ CC จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ Liquid based cytology อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์สำนักงานชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ แบบ Network จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเผา Loop จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนลม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนลม จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดดูดเสมหะชนิดฝาผนัง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักศพ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางตรวจโรคชนิดสะอาด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Smart Easy OPD (เพื่อเชื่อมต่อเข้าเครื่องวัดความดันของโรงพยาบาล) BP Box เครื่องวัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ร่างเอกสารเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับสารชีวเคมี ฮอร์โมน และสารก่อมะเร็ง จำนวน 49 รายการ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2 ชุด จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดแก๊สชนิด Multi-Gas แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวแบบเส้นผ่าศูนย์กลาง Rod แบบกว้าง โดยวิธีเฉพ่าะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องมือเจาะตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ แก๊สไนตรัสออกไซด์ บรรจุท่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์ระบบ Gateway Authentication ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ โปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย-ลูกข่าย ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดยางรัดหลอดเลือดโป่งพองระบบทางเดินอาหารMULTI- BAN LIGATOR ขนาด9.5-13. mm. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดสายให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นฟิล์มใสปิดแผลกันน้ำปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มฉีดกระเพาะอาหาร ชนิด SINGLE USE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้ายืดพันแผล จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเฝือกปูนปลาสเตอร์สำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดสายยางดูดเสมหะระบบปิด ขนาด 14 French (Closed Suction Set 14 French) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดส่องหลอดลมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (Set Laryngoscope) ชนิด Fiber Optic หลอด LED จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดของเหลวและเสมหะชนิดแรงดูดสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมอัตราการไหลออกซิเจน (Oxygen Flowmeter) ชนิด ๑ ทาง (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงลม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์บันทึกและทวนสอบข้อมูล ไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุ้นทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ถังคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ รายการแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้บรรทุกสินค้าชนิดแห้ง และลิฟท์ยกของด้านท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางทำหัตถการชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดแสง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ BMS-HOSxP Activation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ รายการกรรไกรตัดไหม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไส้ตัดต่อลำไส้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่อัตโนมัติแบบอัตรารังสีสูง (Brachy) (รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว จำนวน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจพิเศษ Out lab

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับสารชีวเคมี ฮอร์โมน และสารก่อมะเร็ง จำนวน 49 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีรักษา (Linac) (รวมอะไหล่ทุกรายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมแรงดูดของเหลวในระบบไปป์ไลน์ ชนิดปรับโหมดการทำงานได้ พร้อมขวด Suction จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์สำหรับห้องสวนหัวใจ (Cath Lab) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์สำหรับห้องสวนหัวใจ (Cath lab) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สายสวนหลอดเลือดเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guidewire ชนิด Elastinite) จำนวน 700 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประการผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (Cath lab) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกในโพรงกระดูกส่วนต้นของต้นขา ชนิดยึดกระดูกส่วนปลายแบบมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดล้างตาฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สารรังสีไอโอดีน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สารเภสัชติดฉลากเพ่ื่อตรวจหัวใจ (MIBI cold kit) จำนวน ๑๕๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายฉีดสารทึบรังสี (Coiled tube) จำนวน 6,800 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าซับโลหิต จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ลวดนำทางสำหรับสายฉีดท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์บันทึกและทวนสอบข้อมูล ไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่อัตโนมัติแบบอัตรารังสีสูง (Brachy) (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (เครื่องFlu) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม BMS-HOSxP Activation ด้วยเงินงบประกันสังคม 50% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ร่างเอกสารเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2 ชุด จำนวน 1 รายการ (จำนวน 428,400 รายงานผลการทดสอบที่สมบูรณ์) ประจำปีงบประมาณ 2564  ถึง ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับเข็นเปลนอนและรถนั่งได้ จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลแบบรถเข็นนอน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผนังหน้าท้องเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องมือต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม จำนวน 2 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือ (O๒ sat) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงเสริม จำนวน 2 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Cribe เด็กพร้อมรถเข็นสเตนเลสมีล้อเลื่อน จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิดแบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้วยเครื่องตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กกำลังสูงขนาด ๑.๕ เทสล่าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์สำนักงานชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ แบบ Network ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy Device) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ หมูเนื้อสัน จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการนม U.H.T จืดพร่องมันเนย จำนวน 2,400 ลัง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ บรรจุท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ บรรจุท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 127,884 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน 75,000 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดแก๊สในเลือด จำนวน 6,800 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ  ถุงเก็บโลหิต  จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไส้ตัดต่อลำไส้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดให้เลือด (Blood Administration Set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ถุงเก็บโลหิตแบบ 4 ถุง (Quadruple blood bag) จำนวน 3,800 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต (Hemoculture) จำนวน 37,140 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาระยะเวลาของกระบวนการแข็งตัวของโลหิต จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ CD4 ในกระแสเลือด จำนวน 6,900 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ชุดผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเที่ยม (genrator Tc-99) จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ให้สารรังสีไอโอดีน-๑๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 10,000 ขวดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบเน้นการเปิดแผลผ่าตัดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ปลานิลแล่เนื้อ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบหัวเซรามิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกปลายแขนท่อนนอก แบบ 2 column ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูก แบบพลาสติกรองข้อ ความทนทานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะแบบแข็งตัวช้า จำนวน ๑๕๐ ชิ้น โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๖ (หก) หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลสุรินทร์ มี 1,442 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไก่เนื้ออกล้วน (ซอย) จำนวน 9,600 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจพิเศษ Sleep lab ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไข่ไก่สด เบอร์ 2 จำนวน 618,900 ฟอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการ เวย์โปรตีนไอโซเลตชนิดผง จำนวน 1,200 กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ KVA พร้อมระบบ จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดของเหลวเสมหะชนิดแรงดูดสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก ๓ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ (สอง) รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อถังขยะสีน้ำเงิน ขนาด 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นปิดแผล ชนิดม้วน ขนาด 10 ซม. ยาว 10 เมตร (Roll Transparent 10 cms. X 10 m.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นอิเลคโทรดติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ ด้วยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
จ้างเหมาบริการตรวจ Out Lab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางตรวจโรคชนิดสะอาด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายยางสำหรับฉีดยาและให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ที่เชื่อมต่อเข้ากับข้อต่อ (Injection Plug) ชนิดปราศจากเชื้อ (Extension with T connector) จำนวน 60,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ แก๊สออกซิเจน บรรจุท่อ ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาศซื้อกรรไกรตัดไหม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและกรองอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ มะพร้าวคั้น จำนวน 5,760 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการ ข้าวหอมมะลิ จำนวน 1,500 กระสอบ ด้วยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผลชนิดไนลอนสังเคราะห์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุเย็บแผลเส้นใยถัก ชนิดละลาย จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ไหมดำเย็บแผลแบบเส้นถัก ชนิดไม่ละลาย จำนวน 8 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๑๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงตรวจโรค พร้อมม้าขึ้นเตียง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ที่นอนลม จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อกรรไกรต้ดไหม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธี e-bidding..

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเผา Loop จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ม้าต่อขา ๒ ชั้น จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดเสมหะเคลื่อนย้ายได้ (Mobile suction) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ อุปกรณ์ช่วยยึดกะโหลกศีรษะและถ่วงน้ำหนักเป็นโลหะรูปตัว C (Gardner-Well tongs S hook) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศสำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มฉีดยาพลาสติกแบบปลอดเชื้อ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นกรองอากาศอนุภาคไฟฟ้า (Electrostatic Filter) จำนวน 20,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการพลาสเตอร์ใสปิดก๊อส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ชั้น จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายต่อชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำพร้อมข้อต่อฉีดยาชนิดไม่มีเข็ม จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์สำหรับดูดของเหลวและพ่นสารละลายพร้อมปลายจี้แบบตะขอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายบอลลูนดึงนิ่วในท่อน้ำดี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายบอลลูนขยายท่อน้ำดีหรือท่อตับอ่อนผ่านกล้อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์สำหรับเจาะผนังหน้าท้องชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องมือต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์สำหรับผูกมัดเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ฯ จำนวน ๒๐ ชิ้น โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด จำนวน ๕๐ ชิ้น โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดติดผนัง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปอดเทียมเมมเบลน โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเฝือกปูนปลาสเตอร์สำเร็จรูป จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้ายืดพันแผล จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สารเภสัชติดฉลากเพื่อตรวจหัวใจ (MIBI cold kit) จำนวน 150 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สารรังสีไอโอดีน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าซับโลหิต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผนังหน้าท้องเทียม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงโลหิต จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการ นม U.H.T จืดพร่องมันเนย จำนวน 2,400 ลัง (ลังละ 36 กล่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมการไหลออกซิเจนพร้อมกระปุกน้ำ (Oxygen Flowmeter) ชนิด ๒ ทาง (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนลม จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องส่องกล่องเสียง แบบไฟเบอร์ออปติค (LARYNGOSCOPE) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยแรงลมร้อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ข้างเตียงสแตนเลส จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบเติมอากาศและกรองอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องปั่น Hematocrit จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงตรวจโรคสแตนเลส พร้อมบันได ๒ ชั้น สแตนเลส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับควบคุมน้ำเข้าออกจากลูกตา จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไหมเย็บแผลชนิดละลาย โดยวิธี e-bidding.

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุห้ามเลือดสังเคราะห์ ชนิดละลายได้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลสุรินทร์ มี 1,442 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยิงสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมู) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ห้องแยกโรค) แบบเลขที่ 066/64 จำนวน 1 งาน (เงินบริจาค กสทช.)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ นม U.H.T จืดพร่องมันเนย จำนวน 2,400 ลัง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารฉายรังสี ค.ส.ล.ชั้นเดียว แบบเลขที่ 013/64 จำนวน 1 งาน (เงินบริจาค Covid-19)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล แบบล้อเลื่อน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะชนิดฝาผนัง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนลม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดพกพา จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถฉีดยา ขนาด ๔๐x๕๐x๘๐ cm. มี ๑ ลิ้นชัก และ ๑ ชั้น โครงทำด้วยท่อลมขนาด ๒.๕ ซม. ทำด้วยสเตนเลสใส่ลูกล้อ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอุ่น Slide จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นฟิล์มใสปิดแผลกันน้ำปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดรองรับ suction ขนาด 2 LIT (อัน) จำนวน 8,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงรองรับอุจจาระทางหน้าท้อง (Colostomy Bag) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับชนิดสะอาด ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ชั้น บรรจุ 100 ชิ้นต่อซอง (Non-Sterile Gauze 3" x 4" x 8 ply.,100 Piece/Pack) จำนวน 12,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงรองรับอุจจาระแบบปล่อยทิ้งได้ มีแป้นรอง (Ostomy Pouches Drainable with Base Plate) จำนวน 300 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 21รายการ ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 2 งาน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดน้ำลายแรงสูง ชนิดมอเตอร์ซักชั่น (HVE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ Air ๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารฉายรังสี ค.ส.ล. ชั้นเดียว แบบเลขที่ ๐๑๓/๖๔ จำนวน 1 งาน

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศรีษะด้วยความเร็วสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรั้ว รพ.สต.สำโรงโคกเพชร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเช่อมต่อระบบศูนย์การรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ขนาด ๖ ช่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศรีษะด้วยความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 3 รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผลชนิดไนลอนสังเคราะห์ จำนวน 8 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบเน้นการเปิดแผลผ่าตัดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประจำปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดตรวจหู ตา คอ จมูก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ โต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมการไหลออกซิเจนพร้อมกระปุกน้ำ (Oxygen Flowmeter) ชนิด ๒ ทาง (๑๕ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) ชุดอุปกรณ์กระตุ้นหัวใจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guidwire) ชนิด Elastinite จำนวน 700 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น ๑๒ ถุง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนนำเข้าหลอดเลือด (Introducer Sheath) จำนวน 1,000 ชิ้น และ สายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ (Diagnotic catheter) จำนวน 2,100 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ เวย์โปรตีนไอโซเลตชนิดผง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ มะพร้าวคั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไก่เนื้ออกล้วน(ซอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมู) จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไก่เนื้ออกล้วน (ซอย) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ มะพร้าวคั้น ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไข่ไก่สด เบอร์ 2 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ปลานิลแล่เนื้อ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไข่ไก่สด เบอร์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ปลานิลแล่เนื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ไหมดำเย็บแผลแบบเส้นถัก ชนิดไม่ละลาย จำนวน 8 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ฯ (ครั้งที่2) โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่นฯ (ครั้งที่2)โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้าแบบกว้าง ร่วมกับกระดูกเทียม ประจำปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกในโพรงกระดูกส่วนต้นของต้นขา ชนิดยึดกระดูกส่วนปลายแบบมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุเย็บแผลเส้นใยถัก ชนิดละลาย จำนวน 13 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกรรไกรตัดไหม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะฯ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตรพร้อมระบบวางแผนการฉายรังสีพร้อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์วางแผนการฉายรังสี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มฉีดกระเพาะอาหาร ชนิด SINGLE USE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มเสนอเซ็น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (5 รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคไต)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด