ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscope) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)