เปิดเผยราคากลางกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscope) จำนวน ๓ ชุด