ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดด้วยปริมาตรและความดันสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)