เปิดเผยราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง