ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดตรวจหาการกลายพันธ์ของยีนส์ EGFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)