ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อPantoprazole ๒๐ mg gastro-resistant tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)