ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ สารกัมมันตรังสีไอโอดีน-๑๓๑ (Radioiodine-๑๓๑) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2